Новости
21.06.12
На ЦДО за перше півріччя 2012 року було розроблено 21 дистанційний курс:1. Автомобі...
23.11.11
Компания Google совместно с одним из крупнейших, мировых издателей учебной литературы «Pearson», объ...
 

добро пожаловать в систему управления обучением

Розпочато впровадження системи електронного навчання ВНТУ

Шановні викладачі, студенти та розробники курсів!

Центр дистанційної освіти ВНТУ розпочинає впровадження нової платформи електронного навчання.

Впродовж 2012-2013 навчального року буде виконуватись поступове переведення бази даних електронних курсів, навчальних ресурсів і процесу навчання на нову платформу, яку розташовано за посиланням http://elearn.lan (повна функціональність, доступ тільки з внутрішньої мережі ВНТУ) або http://elearn.vntu.edu.ua (обмежена функціональність, відкритий доступ з Інтернет)

Завершено розробку дистанційного курсу "Хімія"

03.07.2012 на ЦДО було завершено розробку нового дистанційного курсу "Хімія". Автори курсу: Горобець А. В.; Звуздецька Н. С.; Євсєєва М. В.; Гордієнко О. А.

Мета викладання дисципліни “Хімія” для спеціальності 6.070106 – надати студентам необхідні теоретичні та практичні знання в галузі хімії, дати уявлення про основні закони термодинаміки, властивості металів як конструкційних матеріалів та механізми корозійних процесів.

Головна задача вивчення полягає в тому, щоб студенти орієнтувалися в законах термодинаміки, мали поняття про розчини та способи вираження концентрацій, знали особливості електролітів, вивчили властивості металів. Також студент повинен орієнтуватися у механізмах корозійних процесів та знати як запобігати корозії.

Дисципліна "Хімія" призначена дати студентам основні теоретичні знання і практичні навики в області фундаментальної науки хімії в напрямку їх майбутньої спеціальності.

Дисципліна "Хімія" займає важливе місце серед інших дисциплін в навчальному плані, оскільки хімія є природничою наукою і тісно пов'язана з математикою і фізикою. Особливе значення хімії в техніці, розвиток якої неможливий без розуміння процесів перетворення речовин. Глибоке знання законів хімії і їх застосування дозволяють удосконалювати існуючі і створювати нові процеси, установки, прилади. Актуальні проблеми наукового пізнання природи і вирішення технічних проблем на цій основі носять комплексний характер, їх розв'язання неможливо здійснити в рамках однієї науки, все це можна вирішити на основі фундаментальної підготовки спеціалістів з хімії, фізики та математики.

Основне завдання курсу "Хімія" – сформувати у студентів комплекс хімічних знань про речовину, її структуру, перетворення, можливі сфери застосування, розвити навички та вміння використовувати досягнення сучасної хімічної науки в процесі підготовки з спеціальних дисциплін і в майбутній професійній діяльності. Завдання курсу "Хімія" полягає в тому, щоб не тільки дати студентам певний об'єм знань, а навчити їх самостійно поповнювати знання, уміти сформулювати проблему і знайти шляхи її вирішення, продумати і провести експеримент, зробити висновки із спостережень.

 Курс базується на знаннях з хімії, фізики, математики на базі середньої школи. Знання хімії студенту бакалаврського напрямку 6.070106 – Автомобільний транспорт – необхідні при вивченні на старших курсах таких дисциплін як “Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство”, “Ріжучі інструменти”, “Нові матеріали і композити”, “Матеріалознавство”, “Основи екології”; при вивченні вище названих дисциплін студент має можливість застосувати знання хімії для вирішення практичних проблем.

 

 

Завершено розробку дистанційних курсів

02.07.2012 на ЦДО було завершено розробку таких дистанційних курсів:

 

1. "Прикладні системи в Internet трейдингу". Автори курсу: Коцюбинський В. Ю.; Кислиця Л. М.

Дисципліна “Прикладні системи Internet-трейдінгу” є продовженням дисципліни „Основи технічного та фундаментального аналізу” а також є базовою для виконання розрахунків та оформлення результатів під час курсового та дипломного проектування, дисциплін магістерського циклу, бакалаврської роботи та магістерської дисертації в рамках теоретичної і практичної підготовки студентів бакалаврського напряму 6.091400 “Системи управління і автоматики” (спеціалізація „Системи управління Інтернет-трейдінгом”) спеціальності 7.0914 “Комп’ютерні системи управління і автоматики”.

Метою вивчення дисципліни „Прикладні системи Internet-трейдінгу” є ознайомлення з основними типами пакетів прикладних програм (ППП) та основними прикладними системами Internet-трейдінгу. Метою вивчення дисципліни є вивчення та набуття навичок роботи з найбільш типовими з ППП (текстовий процесор “Word”, електронна таблиця “Excel”, ППП для оптимізації математичних розрахунків “MathCad”) та широко використовуваними прикладними системами Internet-трейдінгу (MetaStock, TradeStation).

Курс потребує знання дисциплін: “Вступ в технології управління Internet-трейдінгом”, „Моделювання ринкових ситуацій”, „Основи технічного та фундаментального аналізу” та використовує знання, отримані студентами при вивченні вищої математики і алгоритмічних мов і програмування.

 

2. "Прикладні програмні системи". Автор курсу: Коцюбинський В. Ю.

В даному курсі розглянуті питання ефективного застосування різних пакетів прикладних програм, знання яких дозволяє створювати різноманітні сучасні документи різного функціонального призначення. Розглянуто програми, що входять до сучасного програмного комплексу Microsoft Office. Серед цих програм необхіно виділити текстовий редактор Word, програму для проведення економічних, статистичних та інших розрахунків Excel та систему керування базами даних Access. Інша частина курсу присвячена розгляду найбільш потужних сучасних обчислювальних математичних пакетів Maple та MathCad.

 

3. " Гідрогазодинаміка". Автори курсу: Степанова Н. Д.; Ткаченко С. Й.

Мета викладання дисципліниГідрогазодинаміка” – придбання студентами знань в галузі механіки рідин і газів, необхідних для опанування профілюючих дисциплін, а також проектування промислових теплоенергетичних та теплотехнологічних систем і обладнання, в яких процеси переносу енергії, речовини та інформації здійснюються потоками рідини та газу.

Головна задача вивчення полягає в тому, щоб навчити студентів розумінню фізичних процесів, які протікають в теплотехнологічних установках і системах, засвоїти методи математичного моделювання, методи розрахунків, наукових досліджень.

Даний курс викладається студентам бакалаврського напряму 6.060501 – "Теплоенергетика", є одним із базових для підготовки студентів.

В межах даного предмету вивчаються особливості руху крапельних рідин та газів у трубопроводах, методи розрахунків різних видів руху рідин та газів.

Дисципліна "Гідрогазодинаміка" є актуальною і особливо важливою, оскільки теплоенергетик отримує навички розрахунку простих та складних трубопроводів, які в подальшому будуть складовими елементами схем теплоенергетичного та теплотехнологічного обладнання.

Дисципліна “Гідрогазодинаміка” базується на матеріалах дисциплін “Вища математика”, “Теоретична механіка”, “Фізика”, а також на тій інформації, яку студент отримує самостійно.

Дисципліна дозволяє поглибити вивчення таких дисциплін: “Тепломасообмін”, “Котельні установки промислових підприємств”, “Теплові мережі”, “Системи виробництва і розподілу енергоносіїв”, “Тепло технологічні процеси та установки”, “Нагнітачі та теплові двигуни”, “Тепломасообмін та гідродинаміка багатокомпонентних середовищ” тощо.

Завершено розробку дистанційного курсу "Вища математика. Ряди"

14.06.2012 на ЦДО було завершено розробку нового дистанційного курсу "Вища математика. Ряди". Автори курсу: Клочко В. І.

Теорія рядів є теоретичною основою таких фундаментальних курсів, як «Теоретичні основи електротехніки», «Теоретичні основи радіотехніки», «Рівняння математичної фізики» й ін. Мета викладання розділу „Ряди” – підвищення рівня фундаментальної математичної підготовки студентів з посиленням її прикладної технічної спрямованості, допомогти студентам глибше оволодіти математичним апаратом, що застосовує теорію рядів для опрацювання різних математичних моделей, пов’язаних з їх практичною діяльністю. Основним завданням розділу „Ряди” – виробити у студентів уміння, навички дослідження числових рядів на збіжність, знаходження області збіжності функціональних рядів, розвинення функції в ряди Тейлора, Маклорена, застосовування їх в прикладних задачах фізики, механіки та задачах фахових спеціальностей.

Основи теорії супроводжуються великою кількістю розв’язаних задач (в тому числі і фізичного змісту), та задачами для самостійної роботи. Задачі з розв’язанням розглядаються протягом всього викладання навчального матеріалу. Важливим елементом засвоєння понять та методів дослідження рядів є самостійна робота студентів – важлива складова виконання індивідуальних домашніх завдань, та виконання контрольних робіт. Задачі для самостійної роботи розглядаються в кінці кожної теми.

В першому розділі розглядаються поняття числового ряду, ознаки його збіжності, властивості числових рядів. В другому розділі розглядаються поняття функціонального ряду, зокрема степеневого, збіжності функціональних рядів, включаючи рівномірну збіжність, властивості абсолютно збіжних рядів. Тут також розглянуто застосування степеневих рядів, а саме рядів Тейлора до наближених обчислень.

Завершено розробку нових дистанційних курсів

11.06.2012 на ЦДО було завершено розробку таких дистанційних курсів:

 

1. "Заповідна справа". Автори курсу: Іщенко В. А.

Мета курсу – дати майбутнім екологам достатньо глибокі знання про розвиток заповідної справи в Україні і світі, роль заповідних територій в житті біосфери, природоохоронне значення «Червоних книг», створити у студентів систему знань про стан заповідної справи в Україні, закони про заповідні території, екологічне, наукове та культурно-просвітницьке значення заповідників.

Після вивчення дисципліни “Заповідна справа” студент повинен:

знати: роль заповідних територій в житті біосфери; класифікацію заповідних територій; стан заповідної справи в Україні; закони України про заповідні території; природоохоронне значення «Червоних книг».

вміти: використовувати екологічні матеріали заповідників різного рангу для порівняльного аналізу екологічних умов регіонів і для прогнозних екологічних розрахунків; використовувати матеріали заповідників та самі заповідні території для організації екологічної освіти та виховання населення, для природоохоронної діяльності; формувати екологічну мережу регіону.

 

2. "Промислові печі та пічне устаткування". Автори курсу: Боднар Л. А.; Ларюшкін Є. П.

Дисципліна “Промислові печі та пічне устаткування” відноситься до дисциплін спеціального циклу спеціальності 7.090510 – теплоенергетика. Мета викладання дисципліни – надати студентам необхідні теоретичні та практичні знання про особливості різноманітних промислових печей і пічних установок, про методи їх розрахунку при реалізації їх в теплотехнологічному обладнанніті спалювання палива і зменшення забруднення повітряного басейну.

Дисциплина базується на знаннях і вміннях набутих при вивченні курсів «Гідрогазодинаміка», «Високотемпературні процеси та установки», «Тепломасообмін» і т.д. Дисципліна для студентів, що проходять курс дистанційно, складається з 1 модуля.

 

3. "Елементарна математика. Алгебра. Для слухачів 2 курсу ГЦДП". Автори курсу: Дода А. Ф.

 

4. "Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ для теплоенергетиків". Автори курсу: Степанов Д. В.; Степанова Н. Д.

Мета викладання дисципліни “Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ” – надати студентам необхідні теоретичні та практичні знання в галузі математичного моделювання теплоенергетичного обладнання та систем, дати уявлення про методи розв’язання математичних задач: лінійних і нелінійних рівнянь та систем рівнянь.

Головна задача вивчення полягає в тому, щоб навчити студентів виявляти особливості математичних моделей теплоенергетичного обладнання, методи розв’язання математичних задач.

Даний курс викладається студентам бакалаврського напряму 6.060501 – "Теплоенергетика", є одним із базових для підготовки студентів.

В межах даного предмету вивчаються особливості математичного моделювання теплоенергетичних об’єктів, методи розв’язання рівнянь та систем рівнянь з використанням ЕОМ, методи оцінки похибок розрахунків.

Дисципліна "Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ" є актуальною і особливо важливою, оскільки теплоенергетик отримує навички складання та розв’язання математичних моделей теплоенергетичного обладнання та систем.

Особливий акцент робиться на вмінні ефективно використовувати ЕОМ для вирішення інженерних завдань, на врахування особливостей теплогідродинамічних процесів та виборі критеріїв якості моделі об’єкту.

Дисципліна "Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ” базується на матеріалах дисциплін "Вища математика", "Інформаційні технології та програмування", а також на тій інформації, яку студент отримує самостійно.

Дисципліна дозволяє поглибити вивчення таких дисциплін: “Проектування теплоенергетичних та теплотехнологічних установок“, “Системний аналіз та інтелектуальні технології“, “Автоматизація теплоенергетичних та теплотехнологічних систем“, а також дозволяє виконати розділ бакалаврської дипломної роботи.

Завершено розробку дистанційного курсу "Деталі машин"

05.06.2012 на ЦДО було завершено розробку нового дистанційного курсу "Деталі машин". Автори курсу: Обертюх Р. Р.; Поліщук Л. К.; Слабкий А. В.

Мета дисципліни „Деталі машин” (ДМ) – фундаментальна підготовка студентів, що навчаються за напрямом 0902 – Інженерна механіка, з питань будови, принципів роботи, розрахунку на міцність, жорсткість, зносостійкість, стійкість тощо та проектування деталей й вузлів механізмів і машин загально- машинобудівного призначення в тому числі автомобілів та інших транспортних машин.

Курс ДМ є заключною загально-інженерною дисципліною, яка в якійсь мірі інтегрує теоретичний і практичний матеріал інших загально-інженерних дисциплін механічного напрямку. При освоєнні цієї дисципліни у студентів формуються навики конструювання та закладається теоретичний фундамент для ефективного засвоєння і практичного використання знань, отриманих при вивченні спеціальних дисциплін фахового спрямування. З дисципліни ДМ починається конструкторська підготовка, яка необхідна майбутнім механікам-автомобілістам для ефективного розв’язування у їх практичній діяльності різноманітних виробничих задач, пов’язаних з розробкою оригінальних обладнання та технологічних процесів під час технічного обслуговування і ремонтів автомобілів та іншої транспортної техніки.

Дисципліна „Деталі машин” базується на фундаментальних дисциплінах – вищій математиці, фізиці і теоретичній механіці, та загальноінженерних – нарисній геометрії, інженерній та комп’ютерній графіці, технології конструкційних матеріалів та матеріалознавству, опорі матеріалів, теорії механізмів та машин, взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірюваннях, теоретичних основах теплотехніки тощо. Разом із курсовим проектом ДМ слід розглядати як дисципліну, що завершує загальнотехнічну та загальноінженерну підготовку бакалаврів напрямку 0902 – Інженерна механіка.

Завершено розробку дистанційного курсу "Українська мова для іноземних студентів. Наукова сфера спілкування"

31.05.2012 на ЦДО було завершено розробку нового дистанційного курсу "Українська мова для іноземних студентів. Наукова сфера спілкування". Автори курсу: Цимбал О. А.; Азарова Л. Є.; Іванець Т. Ю.

Курс „Українська мова для іноземних студентів. Наукова сфера спілкування” є складником навчального комплексу для студентів-іноземців, які вдосконалюють мовні знання, навички й уміння на основному етапі навчання.

Навчальний курс розрахований на студентів-іноземців економічних спеціальностей. Містить різноманітні вправи, граматичний та лексичний матеріал, тексти економічного напряму, комунікативно-спрямовані завдання, що сприятимуть засвоєнню нової лексики та синтаксичних конструкцій, збагачуватимуть словниковий запас студентів.

Студентам запропоновані тексти з основ підприємницької діяльності. Систематична робота над текстовим матеріалом допоможе іноземним студентам у подальшому самостійно опрацьовувати тексти з підручників і фахових довідників, а також статті з наукових видань.

До текстів дібрано відповідні лексико-граматичні вправи, що полегшують процес засвоєння нових слів і граматичних конструкцій, усувають труднощі сприйняття фахового тексту. Післятекстові завдання забезпечують формування навичок та умінь усного і писемного мовлення в межах певних тем з галузі економічних знань, а також визначають рівень сформованості мовленнєвих умінь і навичок, контролюють ступінь розуміння студентами змісту текстового матеріалу.

 

 

 

Завершено розробку дистанційних курсів

30.05.2012 на ЦДО було завершено розробку таких  дистанційних курсів:

1. "Економетрія". Автори курсу: Роїк О. М.; Сачанюк-кавецька Н. В.; Азарова А. О.; Міронова Ю. В.

2.  "Основи моделювання біологічних та ергатичних систем". Автори курсу: Шиян А.А.; Тимчик С.В.

Метою дисципліни є вивчення основних підходів та способів моделювання процесів та явищ в біологічних та ергативних системах, а також виділення тих характеристик зовнішнього середовища, які можна використовувати для управління такими системами.

Даний курс є одним із завершальних етапів у підготовці спеціалістів, які навчаються за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи».

Дисципліна "Основи моделювання біологічних та ергатичних систем"  важливою дисципліною, яка читається на п’ятому курсі поряд із таким дисциплінами, як «Біотехнічні системи медичного призначення», «Проектування медичної апаратури індивідуального призначення», «Медична апаратура спеціального призначення». Вона базується на знаннях, отриманих студентами при вивчені дисциплін «Основи фізіології людини», «Основи біофізики та біомеханіки людини», «Комп’ютерна обробка біомедичної інформації», «Біологічні та фізіологічні системи керування» та на знаннях із курсу математики та фізики, отриманих протягом навчання в університеті.

Курс надає можливість студенту опанувати знання, вміння та навички, які необхідні йому для розуміння технологій діагностики та впливу на біологічні об’єкти, та для органзіції ефективної діяльності на робочому місці.

Завершено розробку дистанційного курсу "Комп'ютерна обробка медико-біологічної інформації"

14.05.2012 на ЦДО було завершено розробку нового дистанційного курсу "Комп'ютерна обробка медико-біологічної інформації". Автори курсу: Загоруйко Л. В.

Метою дисципліни “Комп’ютерна обробка біомедичної інформації” є вивчення методів і принципів комп’ютерної обробки біосигналів, аналізу їх в режимах “on-line” та “off- line”; побудови систем комп’ютерної обробки біомедичної інформації.

Дисципліна “Комп’ютерна обробка біомедичної інформації” є однією із найважливіших у підготовці інженера і має зв’язок з дисциплінами: “Сучасні принципи і методи побудови ММКС”, “Вимірювальні методи в медико-технічних системах”, “Медична апаратура спеціального призначення”.

Дисципліна складається з двох модулів.

Завершено розробку дистанційних курсів "Газопостачання" та " Охорона праці в економічній діяльності"

08.05.2012 на ЦДО було завершено розробку таких дистанційних  курсів:

1. " Газопостачання". Автор курсу: Пономарчук І. А.

Газова промисловість складає суттєву складову в паливному балансі Украхни. Газове паливо, в порівнянні з іншими видами палива, в значній мірі дозволяє автоматизувати та оптимізувати технологічні процеси в теплоенергетиці. Сучасні розподільні системи газопостачання є складними багатоступеневими системами і їх проектування та експлуатація повинні базуватись на сучасних методах оптимізації з урахуванням забезпечення необхідної надійності подачі газу до споживачів.

Мета викладання дисципліни “Газопостачання” надати основи знань з розрахунку розподільних систем газопостачання. Студент повинен знати: методи розрахунку витрат газу; засвоїти методи, та правила проектування розподільчих систем газопостачання; знати методи гідравлічних розрахунків розподільчих та внутрішніх газопроводів. Студент повинен вміти: визначати розрахункові витрати газу за окремими групами споживачів; виконувати розводку і розрахунок зовнішніх газопроводів населених пунктів; виконувати розводку та розрахунок внутрішніх газопроводів будівель; проектувати та розраховувати димовідвідні канами газових приладів.

2. " Охорона праці в економічній діяльності". Автори курсу: Кобилянський О. В.; Заюков І. В.

Дисципліна «Охорона праці в економічній діяльності» розроблена з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст (магістр)» повторили головні положення нормативних навчальних дисциплін «Охорона праці в робочій професії», «Основи охорони праці» та «Безпека життєдіяльності», а також спрямована на вивчення актуальних питань охорони праці для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

Завершено розробку дистанційного курсу "Основи негатроніки"

07.05.2012 на ЦДО було завершено розробку нового дистанційного курсу  "Основи негатроніки". Автори курсу: Лазарєв О. О.; Філинюк М. А.; Войцеховська О. В.; Рожкова Я.С.

Метою вивчення дисципліни є засвоєння основних термінів, законів і принципів побудови високоефективних інформаційних пристроїв на базі негатронів. У результаті студент засвоїть знання в галузі прогресивного наукового напрямку і навчиться проектувати високоефективні інформаційні пристрої різноманітного функціонального призначення.

Навчальний курс "Основи негатроніки" базується на знаннях і уміннях отриманих при вивченні курсів: "Фізики", "Основ радіоелектроніки", "Фізичних основ електронних приладів", "Елементної бази електронних апаратів", "Аналогової і цифрової техніки". Він забезпечує підготовку студентів з таких дисциплін: "Конс-труювання електронно-обчислювальних засобів і систем"; "Переферійні засоби обчислювальної техніки"; "Конструювання і технологія мікроелектронної апаратури", а також при розробці дипломного проекту.

Завершено розробку дистанційного курсу "Автомобільні двигуни"

26.04.2012 на ЦДО було завершено розробку нового дистанційного курсу  "Автомобільні двигуни". Автори курсу: Поляков А. П.; Гречанюк М. С.

Вивчення дисципліни "Автомобільні двигуни" має своєю метою дати студентам міцні знання з теоретичних основ роботи автомобільних двигунів та їх систем, головних принципів і розрахунків елементів і систем двигунів. Обсяг знань, які здобувають студенти, повинен бути достатнім для вивчення подальших спеціальних дисциплін, а також подальшої інженерної діяльності випускників університету на підприємствах автомобільного транспорту.

Вивчення дисципліни "Автомобільні двигуни" повинно базуватися на найновіших конструкціях вітчизняних і зарубіжних автомобілів, на знаннях, отриманих при вивченні загально технічних дисциплін: "Нарисна геометрія", "Теоретична механіка", "Теплотехніка", "Опір матеріалів", "Теорія машин і механізмів", "Технологія конструкційних матеріалів", "Основи конструкції автомобілів", Експлуатаційні матеріали", "Деталі машин".

Виконання завдань по виробництву і експлуатації транспортних двигунів вимагає від фахівців глибоких знань робочого процесу двигунів, знання їх конструкцій і розрахунку двигунів внутрішнього згоряння.

Розгляд окремих процесів в двигунах і їх розрахунок дозволяють визначити і перевірити на міцність його основні деталі.

Для найбільш ефективного вивчення курсу, студенту слід намагатись закріпити вивчений матеріал перевіркою знань – даючи відповіді на контрольні питання а також тестові завдання.

Завершення розробки дистанційного курсу " Сушильні процеси та установки "

21.03.2012 на ЦДО було завершено розробку дистанційниого  курсу " Сушильні процеси та установки ". Автори курсу: Співак О. Ю.

Дисципліна "Сушильні процеси та установки" вивчає закономірності тепло- і масообмінних процесів при сушінні та особливості конструювання сучасної сушильної техніки.

Метою вивчення дисципліни є засвоєння фундаментальних положень і закономірностей процесів тепло- і масообміну при сушіння сировини, оволодіння інженерними методами розрахунків основних процесів сушіння, проектування сушильного обладнання.

Дисципліна "Сушильні процеси та установки" відноситься до дисциплін загально-професійного циклу спеціальності 6.050601 – Теплоенергетика і базується на знаннях студентів, які отримані в процесі вивчення дисциплін: “Вища математика”, “Фізика”, “Гідрогазодинаміка”, “Технічна термодинаміка”, "Тепломасообмін", "Тепломасообмін та гідродинаміка багатокомпонентних середовищ".

Придбані знання і навички використовуються в подальшому в таких курсах: “Теплотехнологічні процеси та установки”, “Холодильна техніка, проектування теплоенергетичних та теплотехнологічних установок”, “Експлуатація, випробування та налагодження теплоенергетичного і теплотехнологічного обладнання”, написанні бакалаврських та дипломних робіт.

Знання цієї дисципліни забезпечує повноцінне сприйняття та вивчення дисциплін навчального плану, в яких детально розглядаються питання використання, експлуатації, автоматизації, проектування теплотехнологічних апаратів і установок.

Дисципліна вивчається протягом одного триместру (11 трим.) і складається з розділів. Курс складається з двох модулів. Кожний модуль складається з лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи студентів. Курс складається з 17 лекцій, 8 практичних занять і 2 лабораторних робіт.

Завершено розробку нових дистанційних курсів

30.03.2012 на ЦДО було завершено розробку таких дистанційних  курсів:

 

1. "Моніторинг довкілля". Автори курсу: Мокін В. Б.; Крижановський Є. М.

 

Дисципліна "Моніторинг довкілля" введена як обов’язкова професійно-спрямована дисципліна у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України як Державний стандарт у грудні 2002 року.

Дисципліна “Моніторинг довкілля” базується на вивчені дисциплін “Радіоекологія", "Техноекологія", "Інформатика та системологія", "Метеорологія і кліматологія", "Топографія з основами картографії", "Обчислювальна техніка і основи програмування", "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища".

Знання, набуті студентами при вивченні цього курсу, використовуються при вивченні дисциплін: “Моделювання і прогнозування стану довкілля”, “Нормування антропогенного навантаження на природне середовище”, "Управління природоохоронною діяльністю", "Основи екологічної безпеки територій і акваторій", "Екологічна паспортизація територій і підприємств", "Біометрія", "Природоохоронне інспектування", "Інформаційно-вимірювальні системи в екології".

 

 2. "Економіка і фінанси підприємства (каф. ПМЕН)". Автори курсу: Пілявоз Т. М.; Глущенко Л. Д.

 

Метою вивчення дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» є формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-фінансової діяльності підприємства, змісту її окремих напрямів та їх взаємозв’язку, системи показників, що її характеризують.

Дисципліна «Економіка і фінанси підприємства» як певна галузь науки і навчальний курс базується на пізнанні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку підприємств.

Дисципліна «Економіка і фінанси підприємства» складається із ряду галузей знань, які виділились в процесі розвитку науки. Дисципліна “Економіка і фінанси підприємства” базується на дисциплінах “Мікроекономіка” та “Макроекономіка”. Економіка і фінанси підприємства є методологічною основою для дисципліни «Теорія економічного аналізу», «Фінансовий аналіз та звітність», «Менеджмент організації», «Маркетинг», «Інвестиційний менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Операційний менеджмент» та інших, оскільки вона розробляє найбільш загальні поняття, категорії, принципи, показники, що мають загальне значення, та методи кількісного вивчення соціально-економічних явищ.

 

Завершено розробку дистанційного курсу "Технічна механіка"

05.03.2012 на ЦДО було завершено розробку дистанційниого  курсу "Технічна механіка". Автори курсу: Федотов В. О.; Панкевич О. Д.; Губанов А. В.; Федотова І. В.

Метою вивчення дисципліни “Технічна механіка” є засвоєння студентами законів, принципів, методів та прийомів, які необхідні майбутньому спеціалісту для розуміння основ роботи та розрахунку деталей, вузлів приладів, аналізу механічних явищ, що з’являються при дослідженні, експлуатації, випробуванні, ремонтних роботах в електричних системах та мережах.

Базою для засвоєння технічної механіки є знання студентів з загальної фізики та вищої математики, а забезпечує курс “Технічна механіка” наступні дисципліни: “Основи метрології та електричних вимірювань”, “Електротехнічні матеріали”, “Монтаж і експлуатація ЕМ“, “Електричні системи та мережі“ тощо.

Дисципліна “Технічна механіка” являє собою комплекс найважливіших загальнотехнічних знань і складається з наступних розділів: класична теоретична механіка; аналітична механіка; основи опору матеріалів; теорія механізмів та машин, деталі механізмів та машин.

Згідно навчального плану, основи дисципліни “Технічна механіка” вивчають на лекційних, практичних заняттях; самостійно студенти виконують вісім розрахунково-графічни робіт (РГР). Контроль знань студентів з технічної механіки здійснюється на контрольних роботах та колоквіумах.Курс «Технічна механіка» складається з чотирьох модулів (56 год. лекцій, 32 год. практичних занять).

 

 

Розробка електронних курсів з використанням педагогічного дизайну

Шановні викладачі!!!!

 

Електронний курс дозволяє глибше поринути в процес вивчення, ніж звичайний підручник. При розробці електронних курсів навчальні матеріали потрібно готувати за допомогою принципу педагогічного дизайну, адаптувати їх до вивчення он-лайн.  Треба провести аналіз щоб зрозуміти  цілі, що собою являє цільова аудиторія, з якими матеріалами прийдеться працювати і як краще їх представити. Розробіть цікавий сценарій, продумайте графіку, анімацію і тестування в кінці курсу. Зробити курс цікавим та зручним допоможе педагогічний дизайн. Для розробника дуже важливо знати принципи педагогічного дизайну, так як вони засновані на наукових дослідженнях в області сприйняття інформації і дозволяють суттєво зекономити час.

Для ознайомлення з основами та принципами педагогічного дизайну Вам пропонується проглянути наступні статті:

З повагою, адміністрація ЦДО!

Нові дистанційні курси

У лютому 2012 р. завершено розробку нових дистанційних курсів:

1. Інтелектуальна власність, автора Вірника М.М. каф. МРВОАВ.

2. Технічна механіка, автора Федотова В. О., Панкевич О.Д., Губанова А. В., Федотової І. В. каф. ОМПМ.

3. Лазерні медичні технології, автора Павлова С. В., Творун О. В., Вовкотуб Д.В., каф. ЗФ.

Список відповідальних за ДК на кафедрах ВНТУ

 

№ п/п Кафедра ПІБ Автора
1 АІВТ Бісікало Олег Володимирович
2 АІМ Міронова Юлія Володимирівна
3 АТМ Добровольський Олександр Леонідович
4 БЖД Березюк Олег Володимирович
5 ВМ Краєвський Володимир Олександрович
6 Е Ратушний Павло Миколайович
7 ЕЕБ Турчик Павло Миколайович
8 ЕМСАПТ Бабій Сергій Миколайович
9 ЕПОВ Захараш Олена Олегівна
10 ЕСС Лесько Владислав Олександрович
11 ЕССЕМ Цибульський Максим Іванович
12 ЗІ Кондратенко Наталя Романівна
13 ЗФ Ходак Віктор Йосипович
14 ІКГ Слободянюк Олена Валеріївна
15 ІМ Насонова Наталя Анатоліївна
16 КН Арсенюк Ігор Ростиславович
17 КСПП Прищак Микола Дем'янович
18 КСУ Грищук Тетяна Вікторівна
19 ЛОТ Дорощенков Геннадій Дмитрович
20 МБА Швець Віталій Вікторович
21 МБЦО Поліщук Олександр Володимирович
22 МЗ Цимбал Олександр Анатолійович
23 ММЕ Мокіна Юлія Вікторівна
24 ММСС Боцула Мирослав Павлович
25 МПА Севастьянов Володимир Миколайович
26 МРВОАВ Булига Юрій Володимирович
27 ОМПМ Губанов Андрій Васильович
28 ОТ Гороховський Олександр Іванович
29 ПЗ Ракитянська Анна Борисівна
30 ПКТА Ліщинська Людмила Броніславівна
31 ПМБА Тимчик Сергій Васильович
32 ПМЕН Безсмертна Оксана Владиславівна
33 ПЦБ Андрухов Валерій Михайлович
34 РТ Гаврілов Дмитро Володимирович
35 ТАМ Савуляк Віктор Валерійович
36 ТГП Титко Олег Васильович
37 ТЕ Степанова Наталя Дмитрівна
38 ТЕЕВ Усов Віктор Васильович
39 ТКСТБ Михалевський Дмитро Валерійович
40 ТПЗ Гайдамак Олег Леонідович
41 УПП Корнієнко Валерій Олександрович
42 Ф Головашенко Ірина Олегівна
43 ФК Коваль Наталя Олегівна
44 ХХТ Панченко Тетяна Іванівна

 

З Новим 2012 роком!

Шановні колеги!

Вітаємо Вас з Новим роком!

Хай наступний 2012 рік кожному з нас принесе добробут та успіх, подарує нові блискучі ідеї і допоможе їх втілити в життя. Хай у наших сім'ях панує мир і взаєморозуміння, а любов і радість близьких людей щодня зігріває і окриляє. Побажаємо один одному професійного зростання, оптимізму і віри у себе, у свою справу, у своє життя!


З найщирішими побажаннями
колектив Центру дистанційної освіти ВНТУ

Ласкаво просимо до Вебінарів ЦДО ВНТУ

Ласкаво просимо до Вебінарів ЦДО ВНТУ!

У нас функціонує сервер вебінарів. Скористуватись сервером ви можете за адресою http://webinar.vntu.edu.ua/

Вебинар дозволяє:

- проводити відео- та аудіо трансляції;
- демонструвати презентації, документи, рисунки, фотографії, тощо;
- проводити відео-конференції.

За доступом і організацією індивідуальних кімнат - просимо звертатись до адміністрації ЦДО ВНТУ.